Follow by Email

Wednesday, July 6, 2011

sati savitri mata ka parivar

meleer meeefJe$eer ceelee kesÀ HeefjJeej mes mecyeefvOele kegÀí ÒeceeefCekeÀ peevekeÀeefj³eeB
( efveJee&Ce lekeÀ)
Heernj HeefjJeej            :         veercekeÀeLeevee,  meerkeÀj (jepemLeeve)
Heernj He#e                 :         cewæ{ #eef$e³e mJeCe&keÀej, Keueyeefue³ee ieew$e
meleer ceelee kesÀ oeoepeer    :         Þeer peerJeCejecepeer meesveer,    
meleer ceelee kesÀ efHeleepeer   :         Þeer Helejecepeer
meleer ceelee keÀer ceeleepeer  :         Þeerceleer mejyeleer osJeer
meleer ceelee kesÀ YeeF&       :         Þeer jecepeerueeuepeer, Þeer leeje®ebopeer, Þeer ngkeÀceer®ebopeer, Þeer Decej®ebopeer,    Þeer MebkeÀjueeuepeer
meleer ceelee keÀer yenveW      :         Þeerceleer veesjleer osJeer, Þeerceleer ÒeYeeleer yeeF&

jai sati savitri mata


’ns ceneYeeies osJeer! DeeHekeÀer ke=ÀHee nesves mes ceeveJe, m$eer, Heg$e, ie=n yevOeg, Oev³e-Oeev³e Fl³eeefo meYeer ÒeeHle keÀj mekeÀlee nw, Dele: DeeHe nce Hej DeHeveer ke=ÀHee ¢efä keÀjes~“

Saturday, January 23, 2010


MAA SAVITRI KI JAI

Shri Sati Savitri Maa SMS Alert Service Start Karen Aur Band Karne keliye Sampark Kare

9828560934
MAA SAVITRI KI JAI